582 365 510 | 775 921 955

Dnes je 15. 6. 2024

GDPR

O ochraně osobních údajů

Mateřská škola Držovice, je příspěvkovou organizací Obce Držovice, která je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí předškolního věku.

Mateřská škola Držovice zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Mateřská škola Držovice, Pod školou 399/4a, příspěvková organizace a je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. zápis k předškolnímu vzdělávání,
  2. zajištění předškolního vzdělávání

Kontaktní adresa správce

Název:                        Mateřská škola Držovice, příspěvková organizace
Adresa:                       Pod Školou  399/4a
796 07 Držovice
Kontakt:                     ID datové schránky ixtkqzm, telefon:582 365 510, 775 921 955 email: msdrz@centrum.cz

Právní forma:              příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 672103079
IČ:                              750 95 262
Zřizovatel:                  Obec Držovice
SNP 37/71
796 07 Držovice
IČ: 750 82 144
ID datové schránky: 5x8kvyi

Mateřská škola Držovice, příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Ondřej Najbr
IČ: 713 00 660
telefon: +420 739 394 348 email: ondrej.najbr@gmail.com

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Mateřskou školu Držovice, Pod školou 399/4a, příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Mateřskou školou Držovice, Pod školou 399/4a, příspěvkovou organizací a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.