582 365 510 | 775 921 955

Dnes je 15. 6. 2024

Informace pro rodiče

Pro děti, které do 31. srpna určitého roku dosáhnou věku pěti let, je od 1. září toho roku předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

  • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
  • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí své dítě zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

1. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,∙

po dobu 4 souvislých hodin denně,∙

začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.∙

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:∙ individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.